מכון אלמדה איז אוועקגעשטעלט געווארן דורך א וועד הרבנים וועלכע האבן געשפירט אז עס איז דא א געוואלדיגע חלל אין דעם נושא פון מתיקות התורה.

יא, עס זענען פארהאן אן א שיעור סדרי הלימוד, פון דף היומי, ביז עמוד יומי, און יעדע קהלה פאר זיך האט אוועקגעשטעלט הערליכע מסגרת’ן פון לימוד הגמרא, אבער פארט זענען דא טויזענטער לומדי גמרא וועלכע רעדן זיך אפ אז זיי שפירן נישט דעם מתיקות התורה.

דעריבער האט ‘מכון אלמדה’ אויף גענומען דעם וועלט בארימטן בעל דרשן און מגיד שיעור, וועלכע האט מיט זיין גאלדענעם שפראך שוין מצליח געווען אריינצוברענגען אט דעם מתיקות התורה אין זיינע הונדערטער תלמידים במשך די יארן, און אים באאויפטראגט דאס צו נעמען צום נעקסטן שטאפל, און אוועקשטעלן דעם ‘גמרא איניציאטיוו’ מיט זיינע הערליכע גמרא שיעורים פאר כלל ישראל אויף א ריזן פארנעם וואס איז נאך ביז היינט נישט געווען.

לאוקמי גירסא סייעתא מן שמיא היא.

הכא במאי עסקינן?

דער מטרה פון מכון אלמדה און די גמרא איניציאטיוו איז אריינצוברענגען א זיסקייט אין די לימוד הגמרא, דורך אויסצולערנען פאר די מקשיבי השיעור וויאזוי ריכטיג אפצולערנען א שטיקל גמרא, דורכדרינגליך, מיט א קלארן פארשטאנד, אויף אן אינטרעסאנטן אופן, און אוועקשטעלן די פעסטע יסודות וויאזוי א שטיקל גמרא דארף ווערן אפגעלערנט, וואס דאס וועט אריינגעבן א געוואלדיגע זיסקייט אין די לימוד הגמרא.

שﬥא ימוש התורה מפינו

לעזונג

ערווערבן דעם אמת’ן זיסן טעם פון לימוד הגמרא דורך צוהערן הערליכע קורצע שיעורים טאג טעגליך, שיעורים וועלכע וועלן אייך האלטן פארגאפט און וועלן אייך איבערלאזן הונגעריג פאר נאך. שיעורים וואס זייער מטרה איז נישט אנצוקומען צו א צאל בלעטער אדער שורות, נאר בלויז צו קענען און פארשטיין די גמרא מיט א זעלטענעם קלארקייט, און זיך אויסלערנען די יסודות וויאזוי אפצולערנען א שטיקל גמרא מיט א זיסקייט אין א געשמאק.

ללמוﬢ וללמד ﬥהבין ולהשכיל

פראבלעם

אומצאליגע אידן לערנען גמרא שוין יארן לאנג, אבער פילט נישט דעם ריכטיגן זיסקייט דערפון, מען שפירט נישט א געשמאק אינעם לימוד, מען פלאגט זיך, מען מוטשעט זיך אויף יעדן שטיקל, ווייל מען האט נישט די ריכטיגע יסודות וויאזוי א שטיקל גמרא איז צוזאמגעשטעלט, אדער די באשטאנדטיילן וויאזוי א סוגיא ווערט געבויט.

א צווייטע פראבלעם איז, אז בדרך כלל ביי רוב רובם מענטשן וועלכע לערנען גמרא, אנגעפאנגען אין די חדר יארן, און שפעטער אין ישיבה אויך, איז דער מטרה אנצוקומען, צו ענדיגן דעם עמוד, בלאט, פרק, אדער מסכת, און מען לייגט נישט אריין די ריכטיגע כוחות, אז די גמרא וואס מען לערנט זאל זיין אפגעלערנט ווי עס דארף צו זיין, אז מען זאל פארשטיין מיט א קלארקייט יעדע נקודה, מען זאל פארשטיין פונקטליך ביי יעדע רש”י וואס רש”י האט דא געוואלט.

והאﬧ עיננו בתוﬧתך

שליסט אייך אן אין די הערליכע טעגליכע שיעורים

פונעם לעגענדארן מגיד שיעור דער פה מפיק מרגליות און משמח אלקים ואנשים

הרה”ג המפורסם
ר’ אברהם מרדכי מלאך שליט”א.